+31 (0)88 400 6060 Rotterdam, The Netherlands

Privacybeleid

Wie zijn we

DITAB, gevestigd aan ‘s-Gravenweg 443, 3065 SC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.ditab.nl, ‘s-Gravenweg 443, 3065 SC Rotterdam , +31 088 400 6060. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

DITAB verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van ons contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij attenderen u erop dat wij met Google Analytics-cookies gegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zodoende geen toestemming hoeven te verkrijgen om deze gegevens te verzamelen. De volgende instellingen zijn hiervoor van kracht:

 • Wij gebruiken Google Analytics-cookies op onze website;
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Wij maskeren het laatste octet van het getraceerde IP-adres;
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Met wie we uw data delen

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DITAB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ditab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

DITAB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanvullende informatie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DITAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De door DITAB genomen c.q. te nemen beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in Annex 2 van deze privacy-verklaring. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ditab.nl​​​ 

Artikel 1. Geheimhouding

DITAB verplicht de personen die in dienst zijn, dan wel werkzaamheden voor haar verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot al hetgeen waarvan zij met betrekking tot de uitvoering kennis kunnen nemen. Indien dit voor voornoemde personen niet reeds contractueel is vastgelegd, zal DITAB deze personen een geheimhoudingsverplichting opleggen voor de Gegevens waarvan zij kennis zullen nemen. 

Artikel 2. Beveiligingsmaatregelen

DITAB zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Gegevens en om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door DITAB genomen c.q. te nemen beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in Annex 2 van deze AVG-verklaring.

Artikel 3. Toezicht op naleving

DITAB heeft voor het interne toezicht op de naleving van de voorschriften uit de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. 

DITAB verstrekt op eerste verzoek van onze relatie een rapportage aan onze relatie waarin DITAB informeert over de stand van de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 2.1 en Annex 2, incidenten of datalekken zoals omschreven in artikel 4 die hebben plaatsgevonden en mogelijke beveiligingsrisico’s ten aanzien van de Gegevens. 

DITAB en onze relatie kunnen naar aanleiding van de onder artikel 3.2 benoemde rapportage, nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen. Een overzicht van deze aanvullende beveiligingsmaatregelen zal als annex aan deze AVG-verklaring worden gehecht.

Artikel 4. Datalek

Zo spoedig mogelijk nadat DITAB kennisneemt van een incident of datalek, van welke aard dan ook, dat betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens van onze relatie stelt DITAB onze relatie hiervan op de hoogte via de bij DITAB bekende contactgegevens van onze relatie en zal DITAB in ieder geval informatie verstrekken over:

 1. de aard van het incident of datalek,
 2. de (mogelijk) getroffen Gegevens,
 3. de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens,
 4. de maatregelen die Yaguti Systems getroffen heeft en zal treffen.

DITAB zal voor eigen rekening alle benodigde maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en zal onze relatie informeren over meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

DITAB is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 AVG, aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiende uit aan haar toerekenbare schendingen van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Gegevens in het kader van zijn werkzaamheden onder deze AVG-overeenkomst en/of niet-nakoming door DITAB van verplichtingen uit deze AVG-overeenkomst.

Artikel 6. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze AVG-verklaring nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan een bepaling overeenkomen, die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Verklaring is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen in verband met deze AVG-verklaring of de uitvoering ervan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank.